Konieczność wystosowania pism do Premiera Rządu RP, Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej i GDDKiA w kwestii rozstrzygnięć dotyczących realizacji S12 to główny efekt konferencji Stowarzyszenia S12, która odbyła się w poniedziałek 14 maja w Urzędzie Miejskim. Oprócz członków stowarzyszenia, na zaproszenie Prezydenta Andrzeja Kosztowniaka w spotkaniu uczestniczyli także parlamentarzyści ziemi radomskiej i piotrkowskiej oraz przedstawiciele Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad – Oddział w Warszawie i w Łodzi.


- Docierają do nas wielce niepokojące sygnały o przestojach i wręcz o odłożeniu tej inwestycji na długie lata. Chcielibyśmy wyjaśnienia nam kluczowych w tym zakresie kwestii – mówi Prezydent Andrzej Kosztowniak, który jest także Prezesem Stowarzyszenia Jednostek Samorządu Terytorialnego Na Rzecz Budowy Drogi Ekspresowej S12.
Ukazują się aktualnie mniej lub bardziej oficjalne zapowiedzi odstąpienia od szybkiej realizacji tej trasy. W Koncepcji Zagospodarowania Przestrzennego Kraju 2030 przyjętym 13 grudnia 2011 r. przez Radę Ministrów wyraźnie rysują się plany przesunięcia realizacji inwestycji na drodze ekspresowej S12 nawet na lata po 2030 r.

- Jesteśmy wielce zaniepokojeni, że realizacja inwestycji tak kluczowej dla radomskiego i piotrkowskiego regionu może zostać przesunięta w czasie w przyszłość zdecydowanie odległą – mówi Prezydent Andrzej Kosztowniak, dodając, że podjęliśmy już jako samorządy szereg działań pociągających za sobą konsekwencje (jak choćby rezerwowanie korytarzy pod przedmiotową inwestycję w planach zagospodarowania przestrzennego) niezwykle niekorzystne dla rozwoju naszych terenów w przypadku zaniechania inwestycji. Blokada tejże inwestycji na wiele lat naprzód spowoduje rażące negatywne skutki dla obszarów jej oddziaływania.

Treść pisma skierowanego do Premiera Donalda Tuska, Ministra Sławomira Nowaka i Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad.

Szanowny Panie Premierze/ Ministrze/ Dyrektorze,

Uprzejmie informuję, iż w dniu 14 maja 2012 r. w Urzędzie Miejskim w Radomiu z inicjatywy Stowarzyszenia Jednostek Samorządu Terytorialnego Na Rzecz Budowy Drogi Ekspresowej S 12, odbyła się konferencja poświęcona inwestycji przebudowy drogi krajowej nr 12 do parametrów drogi ekspresowej. W konferencji uczestniczyli zaproszeni goście – parlamentarzyści ziemi radomskiej i piotrkowskiej, przedstawiciele GDDKiA Oddziału w Warszawie i w łodzi, specjaliści z Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Radomiu, członkowie Stowarzyszenia. Dorobkiem tego spotkania było wypracowanie wspólnego stanowiska uczestników, wyrazem którego jest niniejszy apel do Pana.

Zaniepokojeni jesteśmy zapowiedziami znacznego opóźnienia, wynikającego z wstrzymania prac przygotowawczych do realizacji przedmiotowej inwestycji. Dla Mazowsza, w tym dla Radomia i zrzeszonych samorządów jest to arteria komunikacyjna warunkująca rozwój, przyrost miejsc pracy i poprawę jakości życia jednej z najbiedniejszych części Polski. Z punktu widzenia całego kraju jest ważnym szlakiem w europejskim i polskim systemie transportowym w kierunku wschód – zachód.

Rozumiemy ograniczenia środków finansowych na zadania poza priorytetami wyznaczonymi w Programie Budowy Dróg Krajowych i Autostrad i polityce transportowej Państwa. Niemniej, jednak apelujemy o asygnowanie pewnej puli na dokończenie dokumentacji projektowej i ostateczne wyznaczenie korytarza S 12, obowiązującego w fazie realizacji inwestycji. Pomoże to samorządowym na wiele lat zablokowanym w swobodnym dysponowaniu swoimi terenami, zarezerwowanymi, być może zupełnie niepotrzebnie, na przedmiotową trasę.

Prosimy o wykorzystanie dotychczas wykonanej pracy firm projektowych, które zaangażowały środki publiczne na opracowanie wstępnych przebiegów drogi S 12 i ustalenie jej ostatecznego trasowania, według którego zostanie zrealizowana przedmiotowa inwestycja. Aktualnie, mając świadomość ograniczenia wydatkowanych środków publicznych i odpowiedzialności z tym związanej, postulujemy bardziej stanowczo o wyznaczenie obowiązującego przebiegu trasy niż o samą jej realizację.

Upatrujemy ogromnej szansy na przygotowanie i realizację przedmiotowej inwestycji w podlegającej aktualnie procedurze legislacyjnej i konsultacjom z państwami członkowskimi i Parlamentem Europejskim nowej propozycji unijnych wytycznych rozwoju sieci TEN – T z włączeniem S12 na odcinku Piotrków Trybunalski przez Radom i Lublin do Dorohuska na granicy z Ukrainą. Komisja opublikowała również pakiet rozporządzeń w zakresie nowej polityki spójności 2014 – 2020, w których inwestycje transportowe będą nadal odgrywały kluczową rolę w absorpcji środków z Funduszy Spójności, EFRR i tzw. Instrumentu ”Łącząc Europę” , który zastąpi dotychczasowy Program TEN-T.
Ponadto, w bieżącym roku ma być aktualizowany Program Budowy Dróg Krajowych na lata 2011 – 2015. Apelujemy o uwzględnienie w tymże Programie możliwości dokończenia prac projektowo – korytarzowych na drodze S 12 do 2014 r..

Prosimy Pana Premiera/ Ministra/ Dyrektora o dołożenie wszelkich starań i wykorzystanie swojej obecności w rozmowach na szczeblu krajowym i unijnym, w celu wprowadzenia drogi S 12 do ww. dokumentów jako jednego z zadań priorytetowych Polski i Europy.

My, niżej podpisani wyrażamy pełną gotowość aktywnego uczestniczenia w procesie opracowywania i konsultowania ww. wytycznych i programów.