W dniu 10 marca 2015 roku o godz. 11. 00 odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Jednostek Samorządu Terytorialnego Na Rzecz Drogi Ekspresowej S 12 z siedzibą w Radomiu. W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele miast, gmin i powiatów zrzeszonych w Stowarzyszeniu oraz Prezydent Miasta Kalisza i Starosta Kaliski , którzy zadeklarowali udział w pracach Stowarzyszenia i wspólne lobbowanie na rzecz ostatecznego trasowania przedmiotowej drogi.


Ustalono wystąpienie Stowarzyszenia do samorządów zlokalizowanych wzdłuż drogi krajowej nr 12 na terenie województwa łódzkiego, wielkopolskiego, lubuskiego o włączenie się w proces aktywnego działania na rzecz rozszerzenia docelowej S 12 o odcinek DK nr 12 od Piotrkowa Trybunalskiego w kierunku zachodniej granicy Polski. Ustalono również zorganizowanie spotkań z Panią Marią Wasiak Minister Infrastruktury i Rozwoju i Generalną Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w celu omówienia możliwości przyspieszenia prac nad ukończeniem Studium Techniczno – Ekonomiczno – Środowiskowego dla przedmiotowej trasy i wyznaczenia wiążącego jej przebiegu.