W związku z pojawiającymi się niepokojami społecznymi, będącymi pokłosiem zamieszczenia na portalu www.conadrogach.pl potencjalnej trasy przebiegu drogi S12 przez województwo mazowieckie, informujemy, że kwestia wariantu przebiegu przedmiotowej trasy jest nadal otwarta. Uruchomiona przez GDDKiA Oddział Mazowiecki w dniu 22.10.2015 r. procedura przetargowa ma na celu wyłonienie Wykonawców wstępnych prac projektowych drogi S12 na terenie województwa mazowieckiego. Podpisanie umów z wyłonionymi Wykonawcami planowane jest w I połowie 2016 r. Wszystkie potencjalne warianty lokalizacyjne drogi ekspresowej S12 na obszarze objętym ww. opracowaniami będą wyznaczone na nowo, w oparciu m.in. o przeprowadzone konsultacje społeczne. Wykonane we wcześniejszych latach opracowania studialne na przebiegiem trasy S12 stanowią jedynie informacyjny materiał archiwalny.   Wyłoniony w drodze przedmiotowego postępowania Wykonawca będzie musiał przeprowadzić "wielokryterialną analizę" pod kątem technicznym, środowiskowym i ekonomicznym wariantów przebiegu planowanej S12 i wskazać najkorzystniejszy z nich. Na podstawie przygotowanych przez niego dokumentów Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w postępowaniu administracyjnym wyda decyzję środowiskową. Ten etap prac przygotowawczych powinien zakończyć się w drugiej połowie 2017 r., a budowa jest planowana na lata 2019-2023.