My, niżej podpisani przedstawiciele gmin, powiatów, województw skupionych wokół drogi krajowej nr 12 deklarujemy poparcie dla realizacji inwestycji polegającej na budowie drogi S12 w parametrach drogi ekspresowej w przebiegu przewidzianym aktualnie obowiązującymi aktami prawnymi – Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 maja 2004 roku w sprawie sieci autostrad i dróg ekspresowych (Dz.U. z dnia 4 czerwca 2004 r. nr 128 poz. 1334).

W szczególności postulujemy rozpoczęcie prac planistycznych i projektowych jeszcze w 2005 roku, tak aby umożliwić zakończenie całej inwestycji do 2013 roku. Realizacja tej inwestycji jest dla nas szczególnie ważna, ponieważ tworzy impuls do ożywienia sytuacji społeczno-ekonomicznej na terenach zapóźnionych gospodarczo, a jednocześnie, wpisując się trwale w system międzynarodowych sieci połączeń infrastrukturalnych, umożliwi powstanie dogodnego połączenia wschód – zachód, jako optymalnej alternatywy dla układu autostrad A2 i A4. Nie bez znaczenia jest fakt, że równolegle do trasy S12 biegnie linia kolejowa, co tworzy podstawy transeuropejskiego korytarza transportowego.
Droga nr S12 prowadzi historycznym szlakiem łączącym wschodnie i zachodnie tereny Rzeczypospolitej. Jest najkrótszym połączeniem, chętnie wykorzystywanym przez kierowców, co prowadzi do jej nadmiernej eksploatacji i stałego pogarszania parametrów technicznych.
Trasa ta, będąc najkrótszym połączeniem na linii Berlin – Kijów, wzmocni pozycję Polski jako kraju tranzytowego, ułatwi wymianę handlową oraz stworzy nowe możliwości w kształtowaniu stosunków gospodarczych zarówno z republiką Ukrainy, jak i krajami „starej” Unii Europejskiej. Ostatnie wydarzenia na Ukrainie pozwalają przypuszczać, że integracja tego kraju z Unią Europejską będzie odbywać się szybciej niż dotychczas zakładano.