Przebieg trasy S12 wg Rozporządzenia Rady Ministrów z 15 maja 2004r. w sprawie sieci autostrad i dróg ekspresowych (Dz. U. Nr 128, poz. 1134 z 2004r., z późn. zm.) jest następujący: A1 (Piotrków Trybunalski) - Sulejów - Radom - Puławy - Kurów - Lublin - Piaski - Chełm - Dorohusk - granica państwa (Kijów).

Przedmiotowa inwestycja jest aktualnie w przygotowaniu. Inwestor, tj. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie 13.11.2008r. ogłosiła przetarg nieograniczony na opracowanie Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego (STEŚ) rozbudowy drogi krajowej nr 12 do parametrów trasy ekspresowej na odcinku od granicy woj. łódzkiego do węzła "Bronowice" na obwodnicy Puław (woj. lubelskie), materiałów do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na rozbudowę drogi krajowej nr 12 do parametrów trasy ekspresowej dla odcinków:

- na terenie woj. Mazowieckiego (od granicy woj. łódzkiego do granicy woj. lubelskiego)
- od granicy woj. mazowieckiego do węzła "Bronowice" na obwodnicy Puław (woj. lubelskie)
oraz studium wykonalności rozbudowy drogi krajowej nr 12 do parametrów trasy ekspresowej na odcinku od granicy woj. łódzkiego do węzła "Bronowice" na obwodnicy Puław (woj. lubelskie). 04.02.2009r. wybrano ofertę najkorzystniejszą i w następstwie 24.03.2009r. podpisano umowę z Ove Arup & Partners International Ltd. Sp. z o.o., Oddział w Polsce.

Cel opracowania jest ustalenie przebiegu trasy oraz ostateczne określenie typów oraz podstawowych parametrów technicznych obiektów budowlanych wstępne określenie zakresu rzeczowego i finansowego przedsięwzięcia oraz ustalenie jego efektywności ekonomicznej dostarczenie informacji do podjęcia decyzji inwestorskiej w sprawie celowości, zakresu i horyzontu czasowego realizacji zadania inwestycyjnego uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.

Inwestycja jest ujęta w Programie Budowy Dróg Krajowych na lata 2011-2015 w Załączniku nr 2 - Lista zadań, których realizacja przewidywana jest po roku 2013, zadanie 23 (Uchwała Rady Ministrów z dn. 25.01.2011r.).

Aktualnie droga krajowa nr 12 jest obecnie ogólnodostępną klasy G o długości 106 km na terenie woj. Mazowieckiego. Przebiega po terenie płaskim o zagospodarowaniu zagrodowym, poza skupiskami miejskimi gdzie dominuje zabudowa jednorodzinna i usługowa a w Radomiu miejska ( w Radomiu – ul. Maratońska, 1905 Roku, Grzecznarowskiego, Wojska Polskiego, Rondo Księdza Popiełuszki, wylot na Zwoleń). Końcowy odcinek trasy S12 od Lublina do granicy z Ukrainą będzie fragmentem trasy europejskiej łącznikowej E373 (biegnącej przez wschodnią Polskę i północną Ukrainę, o łącznej długości około 616 km, z tego 94 km w Polsce, 522 km na Ukrainie).

Dostosowanie drogi krajowej nr 12 do parametrów drogi ekspresowej wyeliminuje liczne niebezpieczne punkty zagrożeń w ruchu oraz znacznie skróci czas podróży pomiędzy odległymi celami. W kontekście miasta Radomia, przedmiotowa droga w wybranym wariancie, docelowo będzie miała połączenie z budowaną w Radomiu obwodnicą południową (trasą obecnej drogi krajowej nr 7) i będzie pełnić swego rodzaju obwodnicę pozamiejską w odróżnieniu od południowej, która jest realizowana jako obwodnica śródmiejska.